شنبه تا چهار شنبه 8 الی 21 | پنجشنبه 8 الی 21
02155932972

سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی شکم و لگن به بررسی برخی احشاء داخلی شکمی مانند کبد، کیسه صفرا، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، آپاندیس و احشاء لگنی شامل مثانه، رحم تخمدان و پروستات می پردازد.